[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bất Diệt Long Đế – Yêu Dạ

[Review] 14 Cấp độ tu luyện cảnh giới Bất Diệt Long Đế – Yêu Dạ – Tóm tắt sơ lược Hạ giới Huyền Vũ (1-9 trọng): Cảnh giới tu luyện đầu tiên, khi đạt đến trọng thứ 9, tu sĩ sẽ có thể hóa hình thành Huyền Vũ. Thần Hải (1-9 trọng): Cảnh giới tu luyện thứ […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Yêu Giả Vi Vương – Yêu Dạ

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Yêu Giả Vi Vương – Yêu Dạ – Tóm tắt sơ lược Chúng sinh cảnh Chiến Giả: Cảnh giới thấp nhất của chúng sinh cảnh. Người ở cảnh giới này mới bắt đầu tu luyện, sức mạnh còn yếu ớt. Chiến Sĩ: Người ở cảnh giới này đã có […]

You cannot copy content of this page