Bộ Liên Hương – Đế Bá – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật

Bộ Liên Hương – Đế Bá – Tóm tắt tiểu sử Nhân vật Tên: Bộ Liên Hương – 步怜香 Tên khác: Trung Châu Công Chúa Tu vi: Tề Khu Tiên Đế (Cho dù Tiên Đế dùng mọi thủ đoạn đều giết không được) Mệnh cung: Khoảng 11 cái mệnh cung Thể chất: Trời sinh Thánh […]

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đế Bá – Yếm Bút Tiêu Sinh

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Đế Bá – Tóm tắt sơ lược 1. Khấu Cung cảnh Gồm có Khấu Môn, Tinh Giác, Huyết Dũng. Ở cảnh giới này, người tu luyện bắt đầu khai mở các mạch máu và kinh mạch trong cơ thể, đồng thời tích lũy năng lượng nội […]

You cannot copy content of this page