Mua ngay

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh

Đang có: 225 tu tiên giả tu luyện... ^^.
Tu vi: Trúc cơ kỳ tầng 7
12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão - Hỗn Độn Đông Qua Tinh
[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh – Tóm tắt sơ lược

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh – Tóm tắt sơ lược

Luyện Khí Cảnh (Nhân Cấp): Tầng 1 -> Tầng 33. Ở tầng 33, tu sĩ có thể chuyển hóa Linh Khí thành Chân Khí.

 • Nửa bước Tiên Thiên

Tiên Thiên Cảnh (Huyền Cấp): Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn. Ở tầng Viên mãn, tu sĩ có thể ngưng tụ Thiên Phú Võ Hồn.

 • Nửa bước Linh Cương

Cương Khí Cảnh (Địa Cấp): Linh Cương -> Nguyên Cương -> Kim Cương. Ở tầng Kim Cương, tu sĩ có thể chuyển hóa Chân Khí thành Huyền Khí.

 • Chuyển hoá Chân Khí -> Cương Khí
 • Linh Cương:
  • Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn
  • Nửa bước Nguyên Cương
 • Nguyên Cương:
  • Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn
  • Nửa bước Kim Cương
 • Kim Cương:
  • Sơ -> Trung -> Hậu -> Viên mãn
  • Nửa bước Thiên Huyền

Thiên Huyền Cảnh (Vương Giả ~ Thiên Cấp): Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển. Ở tầng Cửu Chuyển, tu sĩ có thể ngưng tụ Nguyên Thần và Thần Thức.

 • Huyền Khí
 • Nhất Chuyển -> Cửu Chuyển
 • Nửa bước Thông Thần/ Ngụy Thần/ Bán Thần

Thông Thần Cảnh (Thần Cấp): Nhất Trọng -> Cửu Trọng. Ở tầng Cửu Trọng, tu sĩ có thể độ kiếp thành Thông Thần.

 • Ngưng tụ Nguyên Thần, Thần Thức
 • Nhất Trọng -> Cửu Trọng
 • Nửa bước Đại Năng

Niết Bàn Cảnh (Đại Năng ~ Tổ cấp): Nhất Trọng -> Cửu Trọng. Ở tầng Cửu Trọng, tu sĩ có thể độ kiếp thành Niết Bàn, trở thành Chuẩn Thánh.

 • Hấp thu Quy Tắc Chi Lực
 • Nhất Trọng -> Cửu Trọng
 • Chuẩn Thánh
 • Á Thánh loại 1: Tiên Thiên Thiên Đạo sinh ra linh trí có hoá thân sức mạnh hơn xa Chuẩn Thánh nhưng không bằng Cổ Thánh.
 • Á Thánh loại 2: Lấy thân Hợp Đạo thành Hậu Thiên Thiên Đạo, không bằng Cổ Thánh hơn xa Chuẩn Thánh.

Phong Thánh Giả (Cổ Thánh/ Chí Tôn/ Chân Tiên)

 • Nhục thân thành Thánh/ Công đức thành Thánh [3000 công đức]

 • Độ Kiếp: Thiên Địa Đại Kiếp, Cửu Sắc Tiên Kiếp

 • Thánh Nhân [Cổ Thánh]/ Nhất Tinh [Chí Tôn]/ Chân Tiên Chân Tiên: 3.000 Công Đức

 • Thánh Vương/ Nhị Tinh/ Huyền Tiên (10.000 Công Đức)

 • Đại Thánh/ Tam Tinh/ Đại Tiên/ Tiên Vương (40.000 Công Đức)

 • Thiên Thánh/ Tứ Tinh/ Thiên Tiên/ Tiên Quân (200.000 Công Đức)

 • Chí Thánh/ Ngũ Tinh/ Huyền Tiên/ Tiên Đế (1.000.000 Công Đức)

 • Đạo Nguyên Kiếp

 • Chuẩn Đế

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tuyết Trung Hãn Đao Hành – Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

Bán Đế Tam Bộ Cảnh (Siêu Nhất Lưu) là cấp độ tu luyện cao nhất trong giới Hạ Giới

 • Hấp thu Bất Hủ Vật Chất
 • Nhất Bộ Bán Đế là cấp độ đạt được khi hấp thu Bất Hủ Vật Chất, khiến cho nhục thân đạt đến trạng thái bất hủ.
 • Nhị Bộ Bán Đế là cấp độ đạt được khi hấp thu Bất Hủ Vật Chất, khiến cho hồn phách đạt đến trạng thái bất hủ.
 • Tam Bộ Bán Đế là cấp độ đạt được khi hấp thu Bất Hủ Vật Chất, khiến cho pháp tắc đạt đến trạng thái bất hủ.
 • Tam Nguyên Quy Nhất Cảnh

Bất Hủ Đại Đế là cấp độ tu luyện cao nhất trong giới Trung Giới, được chia thành 6 cấp, từ thấp đến cao là:

 • Chứng Đạo (Tăng cường Đạo Ý lên cấp)
 • Phổ Thông Đại Đế: Vô phẩm Đạo Ý
 • Thâm Niên Đại Đế: Hạ phẩm Đạo Ý
 • Đỉnh Cấp Đại Đế: Trung phẩm Đạo Ý
 • Tối Cao Đại Đế: Thượng phẩm Đạo Ý
 • Cứu Cực Đại Đế: Cực phẩm Đạo Ý
 • Bán Bộ Siêu Thoát/ Chuẩn Siêu Thoát

Siêu Thoát Chí Tôn là cấp độ tu luyện cao nhất trong giới Thượng Giới, được chia thành 2 cấp, từ thấp đến cao là:

 • Tách rời Đạo Ý ra khỏi Đại Đạo Bia dung nhập vào cơ thể.
 • Phổ Thông Chí Tôn
 • Đỉnh Cấp Chí Tôn
 • Chuẩn Đạo Quân

Đạo Quân (Bán Bộ Đại Đạo Chưởng Khống Giả) là cấp độ tu luyện cao nhất trong giới Cực Giới, được chia thành 5 cấp, từ thấp đến cao là:

 • Hạ vị Đạo Quân
 • Trung vị Đạo Quân
 • Thượng vị Đạo Quân
 • Cực Đạo Đế Hoàng
 • Chuẩn Đại Đạo Chưởng Khống Giả

Cấp độ Đại Đạo Chưởng Khống Giả là cấp độ tu luyện cao nhất trong toàn bộ thế giới, được chia thành 2 cấp, từ thấp đến cao là:

 • Bán Bộ Đại Đạo Chưởng Khống Giả
 • Chí Cao Vô Thượng Duy Nhất Đại Đạo Chưởng Khống Giả
12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão - Hỗn Độn Đông Qua Tinh
12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh

Linh căn

Linh căn là một loại năng lực tiềm ẩn trong cơ thể, quyết định khả năng tu luyện của một người. Linh căn được chia thành 12 cấp, từ thấp đến cao là:

Phế phẩm là loại linh căn thấp nhất, người tu luyện có linh căn phế phẩm sẽ rất khó khăn để tu luyện, thậm chí là không thể tu luyện.

Phàm Phẩm là loại linh căn trung bình, người tu luyện có linh căn phàm phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Thiên Huyền Cảnh.

Linh Phẩm là loại linh căn tốt, người tu luyện có linh căn linh phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Thông Thần Cảnh.

Huyền Phẩm là loại linh căn rất tốt, người tu luyện có linh căn huyền phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Niết Bàn Cảnh.

Địa Phẩm là loại linh căn tuyệt hảo, người tu luyện có linh căn địa phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Phong Thánh Giả.

Thiên Phẩm là loại linh căn hoàn mỹ, người tu luyện có linh căn thiên phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Bán Đế Tam Bộ Cảnh.

Cực Phẩm là loại linh căn thần thánh, người tu luyện có linh căn cực phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Bất Hủ Đại Đế.

Vương Phẩm là loại linh căn cao cấp nhất, người tu luyện có linh căn vương phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Siêu Thoát Chí Tôn.

Thánh Phẩm là loại linh căn siêu việt, người tu luyện có linh căn thánh phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Đạo Quân.

Thần Phẩm là loại linh căn thần thoại, người tu luyện có linh căn thần phẩm có thể tu luyện đến cảnh giới Đại Đạo Chưởng Khống Giả.

Truyền Thuyết (Thiên Đạo) là loại linh căn chỉ có ở những sinh linh được sinh ra từ Tiên Thiên Thiên Đạo, có sức mạnh vượt xa tất cả các loại linh căn khác.

Đại Đạo là loại linh căn cao nhất, chỉ có ở một mình Đại Đạo Chưởng Khống Giả, người nắm giữ toàn bộ quy tắc của thế giới.

[Review] 20 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên – Hỗn Độn Đông Qua Tinh

Tuyệt học

Tuyệt học là những môn võ công, pháp thuật, bí quyết tu luyện có sức mạnh vượt trội, chỉ có những người có thiên phú và nỗ lực tu luyện gian khổ mới có thể lĩnh ngộ. Tuyệt học được chia thành 9 cấp, từ thấp đến cao là:

Hắc Thiết Cấp là cấp độ thấp nhất, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường chỉ có thể sử dụng để chiến đấu với những người có cảnh giới tương đương.

Thanh Đồng Cấp là cấp độ trung bình, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường có thể sử dụng để chiến đấu với những người có cảnh giới cao hơn một cấp.

Đại Sư Cấp là cấp độ cao, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường có thể sử dụng để chiến đấu với những người có cảnh giới cao hơn hai cấp.

Tông Sư Cấp là cấp độ cực cao, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường có thể sử dụng để chiến đấu với những người có cảnh giới cao hơn ba cấp.

Vô Thượng Cấp là cấp độ vô thượng, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường có thể sử dụng để chiến đấu với bất kỳ ai, bất kể cảnh giới.

Cấm Kỵ Cấp là cấp độ cấm kỵ, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường có sức mạnh hủy diệt, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Diệt Thế Cấp là cấp độ diệt thế, những tuyệt học thuộc cấp độ này có thể hủy diệt cả một thế giới.

Truyền Thuyết là cấp độ truyền thuyết, những tuyệt học thuộc cấp độ này thường chỉ có ở những nhân vật truyền kỳ.

Đại Đạo là cấp độ đại đạo, những tuyệt học thuộc cấp độ này có thể nắm giữ toàn bộ quy tắc của thế giới.

Hệ thống không gian đặc biệt

Hệ thống không gian trong truyện Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão là một hệ thống đặc biệt, mang lại cho người sử dụng nhiều khả năng mạnh mẽ. Hệ thống này được chia thành hai phần: chủ động và bị động.

Chức năng chủ động

 • Đọc đến: Có thể đọc được tất cả các loại sách, kể cả những sách cấm kỵ.
 • Chuyển hoá: Có thể chuyển hoá các vật chất thành các vật chất khác.
 • Suy diễn: Có thể suy diễn ra những bí mật của thế giới.
 • Quét xem: Có thể quét xem tất cả các thông tin trong một phạm vi nhất định.
 • Chế tạo và Ngưng luyện: Có thể chế tạo và ngưng luyện các vật phẩm thần kỳ.
 • Phúc hoạ liền nhau: Có thể tạo ra những sự kiện may mắn hoặc tai họa liên tiếp.
 • Tăng cường các chức năng trước và hệ thống không gian có thể chứa vật sống: Có thể tăng cường các chức năng chủ động trước đó và cho phép hệ thống không gian chứa vật sống.
 • Phân thân: Có thể phân thân ra nhiều bản thể.
 • Dung hợp: Có thể dung hợp với các vật thể khác.

Chức năng bị động

 • Đốn ngộ: Có thể tự ngộ ra những kiến thức và bí mật của thế giới.

15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống – Thanh Chưng

Tóm tắt

Nhân vật chính trong truyện Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão là Thanh Khê, một thiếu niên bình thường sống ở một thế giới tu tiên. Thanh Khê có linh căn phế phẩm, nhưng lại có một hệ thống hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ, được gọi là “Mạnh Nhất Phụ Trợ Hệ Thống”.

Với sự trợ giúp của hệ thống, Thanh Khê đã nhanh chóng tu luyện lên cảnh giới cao nhất, trở thành Đại Đạo Chưởng Khống Giả. Anh cũng có được một thể chất vô cùng mạnh mẽ, được gọi là “Hư Vô Thôn Thiên Thể”.

Thanh Khê kết hôn với Mục Nguyệt, một nữ tu sĩ xinh đẹp và tài năng. Họ có hai người con, một trai một gái, đều sở hữu thể chất Hư Vô Thánh Thể.

Hệ thống hỗ trợ của Thanh Khê

Hệ thống hỗ trợ của Thanh Khê được gọi là “Mạnh Nhất Phụ Trợ Hệ Thống”, được tạo ra bởi một vị diện sáng tạo thần. Hệ thống này có thể cung cấp cho Thanh Khê nhiều khả năng mạnh mẽ, bao gồm:

 • Tăng cường tu luyện: Hệ thống có thể giúp Thanh Khê tu luyện nhanh hơn gấp nhiều lần.
 • Chế tạo vật phẩm: Hệ thống có thể giúp Thanh Khê chế tạo ra những vật phẩm thần kỳ.
 • Ngăn chặn nguy hiểm: Hệ thống có thể giúp Thanh Khê tránh khỏi những nguy hiểm.

Thể chất Hư Vô Thôn Thiên Thể

Thể chất Hư Vô Thôn Thiên Thể là một loại thể chất vô cùng mạnh mẽ, chỉ có một trên một triệu người mới có thể có được. Thể chất này có những đặc điểm sau:

 • Toàn thuộc tính cực phẩm: Thể chất này có tất cả các thuộc tính đều ở mức cực phẩm.
 • Bất kỳ tuyệt học nào cũng có thể tăng lên gấp bội: Thể chất này có thể giúp Thanh Khê sử dụng tuyệt học mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần.
 • Có thể hoàn mỹ ẩn núp tự thân khí tức: Thể chất này giúp Thanh Khê có thể ẩn nấp khí tức của mình, khiến cho kẻ địch khó phát hiện.
 • Nắm giữ cực mạnh lừa dối tính: Thể chất này giúp Thanh Khê có thể lừa dối kẻ địch, khiến cho kẻ địch mắc bẫy.
 • Hồn phách cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp: Thể chất này giúp Thanh Khê có thể dung hợp hồn phách và nhục thân, khiến cho sức mạnh của anh tăng lên gấp bội.
 • Nắm giữ nhỏ máu trọng sinh thiên phú: Thể chất này giúp Thanh Khê có thể trọng sinh khi bị trọng thương, chỉ cần còn một giọt máu.
 • Pháp thể đồng tu, đồng bộ tăng lên: Thể chất này giúp Thanh Khê có thể tu luyện pháp thể và nhục thân cùng lúc, khiến cho sức mạnh của anh tăng lên nhanh chóng.

Gia đình của Thanh Khê

Thanh Khê kết hôn với Mục Nguyệt, một nữ tu sĩ xinh đẹp và tài năng. Họ có hai người con, một trai một gái, đều sở hữu thể chất Hư Vô Thánh Thể.

 • Mục Nguyệt: Mục Nguyệt là một nữ tu sĩ xinh đẹp và tài năng. Cô có linh căn thiên phẩm, và là một trong những người giỏi nhất trong môn phái của mình. Cô kết hôn với Thanh Khê và sinh cho anh hai người con.
 • Thanh Diệp: Thanh Diệp là con trai của Thanh Khê và Mục Nguyệt. Anh có thể chất Hư Vô Thánh Thể, và là một thiên tài tu luyện. Anh được mệnh danh là “Thiên tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử”.
 • Thanh Tuyền: Thanh Tuyền là con gái của Thanh Khê và Mục Nguyệt. Cô cũng có thể chất Hư Vô Thánh Thể, và là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Cô được mệnh danh là “Tiên nữ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử”.

Lĩnh ngộ những bộ công pháp, bí tịch mới nào!

You cannot copy content of this page