[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Con Ta Nhanh Liều Cho Cha – Đông Thổ Đại Gia

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Con Ta Nhanh Liều Cho Cha – Đông Thổ Đại Gia – Tóm tắt sơ lược Mảnh nhỏ thế giới Thối Thể: Cảnh giới thấp nhất, con người bình thường đều nằm trong cảnh giới này. Chân Nguyên: Con người có thể khai thông chân nguyên, bắt đầu tu […]

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống – Thanh Chưng

[Review] 15 Cấp độ tu luyện cảnh giới Đại Phản Phái Ta, Mỗi Ngày Tay Xoa Một Cái Hệ Thống – Thanh Chưng – Tóm tắt sơ lược Giai đoạn Hậu Thiên Hậu Thiên: Đây là cảnh giới tu luyện cơ bản nhất, con người bình thường đều thuộc cảnh giới này. Tiên Thiên: Đây là cảnh […]

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão – Hỗn Độn Đông Qua Tinh – Tóm tắt sơ lược Luyện Khí Cảnh (Nhân Cấp): Tầng 1 -> Tầng 33. Ở tầng 33, tu sĩ có thể chuyển hóa Linh Khí thành Chân Khí. Nửa bước Tiên Thiên Tiên Thiên […]

[Review] 20 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên – Hỗn Độn Đông Qua Tinh

[Review] 20 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Có Một Toà Thời Không Điền Viên – Hỗn Độn Đông Qua Tinh – Tóm tắt sơ lược Hạ Giới 1. Võ Đồ Võ Đồ là cấp độ thấp nhất trong cảnh giới HẠ GIỚI. Những người ở cấp độ này chỉ mới bắt đầu tu […]

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Hắc Ám Cấm Chủ, Táng Diệt Vạn Cổ Chư Thiên – Cửu Thiểm

[Review] 7 Cấp độ tu luyện cảnh giới Ta Hắc Ám Cấm Chủ, Táng Diệt Vạn Cổ Chư Thiên – Cửu Thiểm – Tóm tắt sơ lược Thoát Phàm Bát Cảnh Đoán Thể Cảnh: Là cảnh giới mà con người bắt đầu có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể. Khai Mạch Cảnh: Là cảnh […]

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân) – Phong Thất Nguyệt

[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trùng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ (Bái Kiến Giáo Chủ Đại Nhân) – Phong Thất Nguyệt – Tóm tắt sơ lược Luyện Thể tam cảnh Thối Thể cảnh Thối Thể cảnh là cảnh giới đầu tiên của luyện thể, là bước đầu tiên để rèn luyện […]

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Khí Trùng Tinh Hà – Lê Thiên

[Review] 5 Cấp độ tu luyện cảnh giới Khí Trùng Tinh Hà – Lê Thiên – Tóm tắt sơ lược 1. Hậu Thiên Lực Võ Cảnh (Nhất -> Cửu Đẳng): Đây là cảnh giới tu luyện đầu tiên, khi con người bắt đầu luyện tập võ thuật. Ở cảnh giới này, con người có thể […]

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trường Sinh Giới – Thần Đông

[Review] 17 Cấp độ tu luyện cảnh giới Trường Sinh Giới – Thần Đông – Tóm tắt sơ lược Thuế Phàm Thuế Phàm là cảnh giới đầu tiên của tu luyện Trường Sinh Giới, chia làm chín trọng thiên. Tu giả đạt tới cảnh giới này, tính là “siêu trần thoát tục”, thoát khỏi phàm […]

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hồng Hoang Chiến Đạo – Minh Cuồng Nguyệt Dạ

[Review] 3 Cấp độ tu luyện cảnh giới Hồng Hoang Chiến Đạo – Minh Cuồng Nguyệt Dạ – Tóm tắt sơ lược Từ thấp đến cao, cảnh giới tu luyện trong Hồng Hoang Chiến Đạo được phân chia như sau: Từ phàm nhân đến tiên nhân: Phàm nhân: những người bình thường, chưa tu luyện. Luyện […]

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Giới Tiên Chủ – Cổ Nguyệt Vi Lương

[Review] 12 Cấp độ tu luyện cảnh giới Vạn Giới Tiên Chủ – Cổ Nguyệt Vi Lương – Tóm tắt sơ lược Phân chia cảnh giới trong Vạn Giới Tiên Chủ có thể được chia thành hai giai đoạn chính: Giai đoạn tu luyện dưới tiên giới: Nạp Linh cảnh: Đây là cảnh giới đầu tiên […]

You cannot copy content of this page