[Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tiên Nghịch – Nhĩ Căn

Nội dung chính1 [Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới trong Tiên Nghịch – Tóm tắt sơ lược1.1 Nhất bộ tung hoàng1.2 Nhị bộ phi thăng1.3 Tam bộ vô biên – đại năng1.4 Tứ bộ đạp thiên1.5 Ngũ, lục bộ2 Bản nguyên3 Thần Thông4 Pháp bảo5 Thế giới6 Nhân vật7 Tóm tắt [Review] 4 … Đọc tiếp [Review] 4 Cấp độ tu luyện cảnh giới Tiên Nghịch – Nhĩ Căn